Železniční most u Okoře

Kamenný most o dvou obloucích, svedených na střední pilíř, zakončený římsou. Stavba byla zprovozněna r. 1873.

Most u Okoře má konstrukčně poměrně neobvyklé řešení. Vlastní údolí (vodoteč a cestu) překračuje dvěma oblouky o průměru cca 7,5m, svedenými na střední kónický pilíř o výšce 12,2 m, zakončený římsou. Pilíř byl založen na trámový rošt. Namísto krajních opěr byly na obou koncích mostu vyzděné vždy dvě uzavřené komory, navazující na těleso železničního náspu. Síla stěn komor směrem vzhůru klesá. Po vyzdění komor byly jejich vnitřní šachty zasypány. Zdivo mostu je z lomového kamene místního původu, klenáky oblouků a nároží pilířů jsou z opracovaných pískovcových kvádrů. Pilíř je navíc zpevněný dvěma věnci. Zábradlí je zděné, s parapetem završeným deskami z pískovcových kvádrů. Most je půdorysně mírně zakřiven, trať na mostě navíc mírně klesá. Celková výška mostu proto kolísá, uprostřed dosahuje cca 19 m. Předmětem ochrany je most u Okoře (na 34,941 km traťového úseku Středokluky – Podlešín) na vymezených pozemcích.

Most přes údolí Zákolanského potoka se do současnosti dochoval v intaktním stavu, prakticky nedotčeném modernizacemi. Jediným výraznějším statickým zásahem bylo stažení cviklů železnými táhly, zabraňujícími vybočování přetížené konstrukce. Celková památková i estetická hodnota mostu je proto neobyčejně vysoká a řadí jej (i přes relativně nevelké rozměry) k památkově nejvýznamnějším mostním stavbám ve středních Čechách. Bohužel technický stav mostu je poměrně špatný, objevují se dílčí statické poruchy a poškozené je i originální zděné zábradlí.

Zdroj: Památkový katalog